روز جهانی اتیسم با مرکز تهران اتیسم. این بار در کرمان

روز جهانی اتیسم با مرکز تهران اتیسم

ویدئوی ارسالی از خانم آرزو بصیری از همکاران مرکز تهران اتیسم برای روز جهانی اتیسم از شهر کرمان