تغییرات رفتاری همبسته با مداخله جیره عاطفی در خردسالان با علائم اُتیسم در معرض دایه گری دیجیتالی، ۱۳۹۸

سعید صادقی – گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
حمیدرضا پوراعتماد – گروه روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
رضا خسروآبادی – گروه مدلسازی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
صدیقه نیکبخت – گروه مغز و اعصاب اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه

 

دانلود – Download