در این بخش می‌توانید تعدادی از پرسشنامه‌های مورد نیاز خود در حوزه اتیسم را دریافت نمایید. این پرسشنامه‌ها برای دسترسی آسان دانشجویان و کارشناسان این حوزه در این بخش قرار گرفته است، توجه به این نکته ضروری است که تعیین نمرات و تحلیل نتایج آزمون‌ها نیازمند بررسی تخصصی کارشناسان مرتبط است.