۱ ورود
۲ ثبت اطلاعات فردی
۳ بخش اول: گفتار، زبان، ارتباط
۴ بخش دوم: مردم آمیزی (معاشرت)
۵ بخش سوم: آگاهی حسی یا شناختی
۶ بخش چهارم: سلامت جسمی و رفتاری
  • فرم پیش رو تنها ویژه خانواده‌هایی است که از مرکز تهران اتیسم خدمات آموزشی یا توانبخشی دریافت می‌کنند.
    برای ادامه گزینه «مرحله بعد» را انتخاب نمایید.