مولفه­ های موثر در درمان کودکان دچار درخودماندگی از منظر والدین، ۱۳۹۳.

باقریان، ص.، پوراعتماد، ح.ر. & فتح­ آبادی، ج. (۱۳۹۳). مولفه­ های موثر در درمان کودکان دچار درخودماندگی از منظر والدین. فصلنامه روانشناسی کاربردی، ۴، ۳۲، ۴۲-۲۹.

دانلود