مراجع محترم
این پرسشنامه با هدف سنجش میزان رضایت شما از خدمات از راه دور در مقایسه با خدمات حضوری طراحی شده است. لطفاً هر کدام از سوالات زیر را به دقت بخوانید و براساس میزان رضایت خود یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
۱ مشخصات فردی
۲ میزان کارآمدی تعامل مراجع - درمانگر در خدمات از راه دور در مقایسه با خدمات حضوری
۳ میزان کارآمدی ابزار مداخله در خدمات از راه دور در مقایسه با خدمات حضوری
۴ میزان کارآمدی درمانگر و برنامه درمانی در خدمات از راه دور در مقایسه با خدمات حضوری
۵ میزان رضایت‌مندی از خدمات از راه دور در مقایسه با خدمات حضوری
۶ پیشنهادات، انتقادات و ثبت اطلاعات