کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۶۸۴۴

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۳۱۱۴

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۲۹۷۳

تجربه مادران از خدمات مرکز تهران اتیسم، مادر مانی

تجربه مادران از خدمات مرکز تهران اتیسم، مادرنویان

برنامه‌های آموزشی آنلاین مرکز تهران اتیسم در دوران شیوع کرونا

گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در شبکه سلامت

خدمات آنلاین مرکز تهران اتیسم در دوران شیوع کرونا

گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد پیرامون روز روانشناس

مراسم روز جهانی اتیسم در سال ۱۳۹۹ با کرونا