برگزاری دوره پیشرفته تربیت مربی ABA پروفسور پوراعتماد

برگزاری دوره پیشرفته تربیت مربی ABA پروفسور پوراعتماد

۲۱ و ۲۲ شهریور ۹۸

اطلاعات تکمیلی در پوستر ارائه شده است.