برگزاری دوره مقدماتی تربیت مربی ABA پروفسور پوراعتماد

برگزاری دوره مقدماتی تربیت مربی ABA

پروفسور پوراعتماد، ۲۱ و ۲۲ شهریور ۹۸

اطلاعات تکمیلی در پوستر ارائه شده است.