لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد – چرا ABA؟

 

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد دکتری عصب روانشناسی بالینی و ریاست پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم

موضوع: چرا ABA؟ توضیح روش ABA، معیارها و اصول

زمان: دوشنبه، ۳ آبان‌ماه، ساعت ۲۱