برگزاری دوره‌ تعاملات اجتماعی

برگزاری دوره‌ گل بازی و تعامل اجتماعی

لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با یک مادر موفق کودک دارای اتیسم

برگزاری دوره آمادگی برای ورود به مدرسه

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه