کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۵۸۹۱

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۲۶۹۸

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۲۴۳۱

کارگاه آموزشی مادریار اتیسم

کارگاه ABA اوتیسم

برگزاری دوره پایه تربیت مربی ABA پروفسور پوراعتماد