کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم

دهمین دوره پایه تربیت مربی ABA اتیسم پروفسور پوراعتماد

دوره گِل بازی و تعامل اجتماعی

سلسله گروه‌های تعاملات اجتماعی (دوره دوم)

دوره جامع درمانگر مربی اختلال طیف اتیسم

مدرسه زمستانی اتیسم

نهمین دوره پایه تربیت مربی ABA اتیسم پروفسور پوراعتماد

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم (دوره هفتم)

دوره پایه تربیت مربی ABA اتیسم پروفسور پوراعتماد