برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”