کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۳۷۵

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۵۷۴

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۳۵۴

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۳۰۸

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۴۳۱

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۳۳۰

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۴۸۰

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۷۱۶
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۴۱۷

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۳۹۹

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۳۲۳

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۴۱۹