پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۲۹۸

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۲۸۲
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۲۲۱

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۱۴۱

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۱۷۴

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۱۴۲