کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۲۱۱

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۴۲۷

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۲۶۵

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۲۲۲

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۳۱۶

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۲۱۶

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۴۰۹

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۵۷۱
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۳۲۹

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۳۲۰

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۲۴۶

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۳۳۱