پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۱۸۱

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۱۰۱
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۱۶۳

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۴۷

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۱۳۰

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۴۹