کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۹۲۹

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۹۸۱

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۶۶۸

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۵۹۵

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۷۸۰

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۷۰۴

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۷۲۸

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۱۲۷۳
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۶۶۵

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۶۶۳

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۵۰۹