کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۱۱۶۹

دوره پایه تربیت مربی درمانگر اتیسم;دانشگاه شهید بهشتی

۰ ۱۲۶۱

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۱۱۳۴

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۷۹۵

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۷۱۶

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۹۰۷

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۸۵۶

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۸۱۳

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۱۵۰۴
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۷۶۵

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۷۶۸

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۵۶۸