پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۳۶۱

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۴۳۷
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۲۶۶

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۲۴۸

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۲۰۴

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۲۴۸