کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۴۸۱

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۶۸۷

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۴۳۴

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۳۶۹

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۵۱۳

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۴۱۲

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۵۴۳

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۸۶۵
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۴۷۷

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۴۷۰

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۳۶۶