کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۷۰۱

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۸۲۶

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۵۵۰

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۴۷۳

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۶۴۰

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۵۵۹

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۶۲۸

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۱۰۶۵
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۵۶۴

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۵۵۷

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۴۳۵